"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลห้วยทับทัน

          เทศบาลตำบลห้วยทับทัน เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลมาก่อน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน  ซึ่งเรียกว่า “สุขาภิบาลห้วยทับทัน” ซึ่งจัดตั้งครั้งแรกตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 109 ตอนที่ 126 หน้า 60 ลงวันที่ 30 กันยายน 2535

       ต่อมามีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 จัดตั้งเทศบาลตำบล ซึ่งเป็นผลให้สุขาภิบาลห้วยทับทัน เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลห้วยทับทันตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และในปัจจุบันเทศบาลตำบลห้วยทับทันได้ปรับเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองเพื่อให้ประชาชนมาติดต่อราชการและขอรับบริการด้านต่างๆ ได้สะดวก ซึ่งสำนักงานดังกล่าว ตั้งอยู่เลขที่ 306 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33210
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์