"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 

 ข้อมูลทั่วไป

              เทศบาลตำบลห้วยทับทัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 35.05 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 531 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทั้งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226  และทางรถไฟ มีพื้นที่ 9.8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,125 เมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
              ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท
              ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
              ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
              ทิศใต้               ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง
 

การปกครอง

              เทศบาลตำบลห้วยทับทัน แบ่งออกเป็น 7 ชุมชน 4 หมู่บ้าน
              1. ชุมชนตลาดห้วยทับทัน
              2. ชุมชนห้วยทับทันตะวันออก
              3. ชุมชนฝั่งธน
              4. ชุมชนหนองสิมใหญ่
              5. ชุมชนหนองสิมน้อย
              6. ชุมชนทุ่งมน
              7. ชุมชนสวัสดี
 

จำนวนประชากร และครัวเรือนในเขตเทศบาล

              ประชากรในเขตเทศบาล มีจำนวน 3,341 คน
               - ชาย   1,709   คน
               - หญิง  1,632   คน
              มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,034 ครัวเรือน
ที่มา : ตามทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์