"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
คู่มือ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คู่มือ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
คู่มือ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
คู่มือ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
คู่มือ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือ การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
คู่มือ การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
คู่มือ การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
คู่มือ การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
คู่มือ การรับแจ้งการย้ายออก
คู่มือ การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
คู่มือ การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
คู่มือ การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
คู่มือ การรับแจ้งการย้ายเข้า
คู่มือ การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
12 3 4 5
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์