"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทับทัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565(9 สิงหาคม2565)

     

สภาเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565(24 พ.ค.พ.ศ.2565)

     

สภาเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี 2565(22 เม.ย.พ.ศ.2565)

     

สภาเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565(11 เม.ย.พ.ศ.2565)

     

สภาเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565(21ก.พ.2565)

      

สภาเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เปิดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564(26 พ.ย.2564)

      

12 3
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์