"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบสำนักปลัดเทศบาล (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ประจำปีฯ พ.ศ. 2565

     

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชแทนหัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 2565

     

คำสั่งมอบผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี 2565

     

ปลัดเทศบาลมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน และมอบหมายงานให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการ ประจำปีฯ 2565

     

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 2565

     

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์