"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      

คู่มือปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

      

คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี

      

คู่มือการแก้ไขคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่ง

      

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ

      

คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

      

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์