"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
แบบรายงานดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ประไตรมาศ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่1(เดือน ตุลาคม 2564- เดือน มีนาคม2565 )

     

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ผด.2)

      

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ผด.1)

      

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่3 (เดือน กรกฎาคม2563-เดือน กันยายน2563)

      

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

      

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน พ.ศ.2562

      

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

      

รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

      

12
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์