"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

     

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564

     

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

      

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (30 ก.ย.2564)

      

รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

      

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

      

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 ก.ย.2563)

      

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563

      

12
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์