"เทศบาลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาอาชีพ"  

 
 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๕

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๕๕

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๕

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

      

ระเบียบเทศบาลตำบลห้วยทับทัน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๖

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑ ประเภทดิสโก้เทค และคาราโอเกะ

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๔๙

      

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยทับทัน เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.๒๕๔๒

      

12
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
E-Service
facebook
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เช็คอีเมล์
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
กฤษฎีกา
คสช
จังหวัดศรีสะเกษ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์